Strona tymczasowo niedostępna. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą pocztową lub na adres maillowy sygnalista@openlife.pl
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.

© Copyright 2013 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.